PRIVACYVERKLARING

Over uw privacy
Onze Optiek verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens.

In deze verklaring informeren wij u graag over welke gegevens wij van u verzamelen en gebruiken, voor welke doeleinden wij dit doen, welke rechten u heeft, en hoe u deze ten aanzien van ons kan uitoefenen. We zullen uw informatie niet gebruiken, of met iemand delen, uitgezonderd zoals beschreven in dit Privacy-beleid. Door uw gegevens aan ons over te maken en/of gebruik te maken van onze diensten, respectievelijk door onze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met onderhavige privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle overeenkomsten en elke samenwerking met onze Optiek, alsook wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening bij het bezoek aan onze winkel, de website of bij gebruik van de webshop.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Onze Optiek is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Optiek Gekiere GCV is gevestigd te 8490 JABBEKE| Gistelsteenweg 385C en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer: 0690.689.092 (in deze privacyverklaring genoemd “Onze Optiek”). U kan ons eenvoudig bereiken:
Email adres | info@optiekgekiere
Tel: | 050.81.27.36

Wanneer vragen wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken gegevens die u vrijwillig verstrekt in onze Optiekwinkel, of wanneer u met ons contact opneemt.

Zo zullen wij een aantal (persoons)gegevens vragen wanneer u een aankoop bij onze Optiek doet, of gebruik wenst te maken van onze diensten (bvb. oogmeting, herstel, …) of wanneer u ons een mailtje stuurt om een afspraak te maken in onze Optiek.

Wij zullen de volgende gegevens van u nodig hebben indien u van onze service gebruik wenst te maken, of bij ons een aankoop wil doen al dan niet via de webshop:
Algemene contactgegevens: uw naam, adresgegevens, emailadres, telefoonnummer, etc. - Financiële gegevens: bankrekeningnummers, betalingen, etc.
- Gezondheidsgegevens: gegevens m.b.t. oogmeting, uitgevoerd in onze Optiek of door uw oogarts; voorschriften van uw (oog)arts; gezondheidsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een oogmeting;
- Verzekeringsgegevens: gegevens van uw zorgverzekering, uw polis, etc.
- Etc.

De gegevens m.b.t. uw gezichtsvermogen worden niet aangewend m.o.o. identificatie of authentificatie, en zullen slechts worden verwerkt mits uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij verzamelen ook gegevens over uw bezoek aan onze website, de sessies en gerelateerde informatie. Wij registreren deze informatie zelf, of met behulp van diensten van derden. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van “cookies” en van andere traceertechnologieën. Wij zullen evenwel geen gegevens verwerken die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, of waarvoor wij geen toestemming hebben gevraagd.

Ook wanneer u ons contacteert m.b.t. een klacht, een vraag tot informatie, of in het kader van een promotionele actie zullen wij uw persoonsgegevens verwerken.

Door uw gegevens aan ons over te maken en/of door gebruik te maken van onze service, respectievelijk door onze website te bezoeken, of door zich bij ons als klant te registreren of een oogmeting te laten uitvoeren - verklaart u zich akkoord met onderhavige privacyverklaring.

Wie heeft toegang tot deze gegevens?

Onze Optiek zal ook genoodzaakt zijn om uw persoonsgegevens met bepaalde derden te delen, zoals met onze leveranciers, commerciële en logistieke partners, gebeurlijke gelieerde ondernemingen, en IT-dienstverleners. Dit is noodzakelijk om uw bestelling uit te voeren, en het aan uw gezichtsvermogen aangepast product af te leveren, hetzij u toe te laten gebruik te maken van onze service.

Ook kunnen wij uw gegevens delen met uw verzekeringsmaatschappij/ zorgverzekering, zodat u aanspraak kan maken op terugbetaling.

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, voornamelijk omdat dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening en voor de uitvoering van de (koop)overeenkomst.

Zo hebben wij uw gegevens nodig om uw bestelling te verwerken, en om het aan uw gezichtsvermogen aangepast product deze te laten leveren.

Verder zijn de verzamelde gegevens noodzakelijk voor klantensupport, dienst na verkoop, en ondersteuning.

Wij zullen uw gegevens ook gebruiken om correspondentie met u te voeren, hetzij om een bestelling, prijsaanvraag of sollicitatie af te handelen, of om vragen te beantwoorden. Mits uw uitdrukkelijke goedkeuring, zullen wij u aanbiedingen via onze nieuwsbrief overmaken.

Mogen wij uw gegevens verwerken? Rechtsgronden van de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens

Wij verzamelen, verwerken en transfereren uw persoonsgegevens hetzij op basis van uw geïnformeerde toestemming, respectievelijk omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, of uit noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dit overeenkomstig de artikelen 6.1 (a), (b), en (c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om uw toestemming terug in te trekken.

De verwerking van gezondheidsgegevens gebeurt op grond van artikel 9, lid 2 AVG, en overeenkomstig de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Naleving van de wetten

Wij zullen uw persoonsgegevens openbaar maken indien we daartoe door de wet of dagvaarding worden verplicht of als we ervan overtuigd zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan de wet en de redelijke verzoeken van de rechtshandhaving of om de veiligheid of integriteit van onze dienstverlening te beschermen.

Veiligheid

Onze Optiek staat in voor de veilige overdracht van de door u verschafte gegevens. Onze Optiek gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens.

Wij nemen de nodige administratieve en technisch-organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en de nauwkeurigheid ervan te handhaven. Ook van servicepunten, logistieke partners, en gelieerde ondernemingen verwachten wij dat zij dezelfde maatregelen nemen naar gegevensbescherming toe. Niettegenstaande deze veiligheidsmaatregelen, willen wij er evenwel op wijzen dat geen enkele methode van transmissie via het internet of methode van elektronische opslag in absolute bescherming kan voorzien. In geval van een gegevenslek (systeemcrash, hacking, malware, onbevoegde toegang, etc.) waarbij uw persoonsgegevens gecompromitteerd zouden zijn, zal u persoonlijk op de hoogte worden gebracht en zal gebeurlijk melding gemaakt worden bij de Privacycommissie.

Internationale transfer

Uw informatie, inclusief uw persoonsgegevens, kan worden getransfereerd naar, en onderhouden worden op computers/servers, die buiten België gelegen zijn, desgevallend zelfs buiten de EER, waar de wetgeving op de gegevensbescherming kan verschillen van degene in uw rechtsgebied. De gegevens opslag in de servers kan gebeuren door onszelf, hetzij door derden-verwerkers, hetzij door gelieerde ondernemingen. Het is mogelijk dat sommige van onze leveranciers, partners, en gelieerde ondernemingen buiten de EER gevestigd zijn. Indien wij uw bestelling bij één van deze partners dienen te plaatsten, zullen wij uw gegevens met hen delen.

Onze Optiek doet voor haar klantenadministratie beroep op software en applicaties van CORILIUS NV, waarvan de uitbatlingszetel gevestigd is te Gent Zuiderpoort – Atrium, Gaston Crommenlaan 4, 9050 Gent. (Ondernemingsnummer: 0428.555.896 I www.corilius.be ). Uw gegevens kunnen worden getransfereerd naar servers van Corilius NV, gebeurlijk buiten de EER. De verwerkers waarop Corilius NV gebeurlijk beroep doet buiten de EER, zijn aangesloten bij het EU-US Privacyshield.

Bovendien, in het geval dat Onze Optiek in andere handen overgaat, met inbegrip van door fusie, overname of verkoop van feitelijk al haar activa, dan kunnen uw Persoonsgegevens worden gedeeld met de partijen die bij een dergelijke gebeurtenis betrokken zijn.

Door het overmaken van uw persoonsgegevens en/of beroep te doen op onze diensten, bevestigt u uw toestemming met deze transfer.

Bewaarperiode

Uw persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding), respectievelijk voor de termijn die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Voor doeleinden van direct marketing worden uw gegevens maximum 7 jaar bewaard.

Gegevens die wij om fiscale doeleinden moeten bewaren, zullen wij eveneens gedurende 7 jaar bijhouden, aangezien de wet ons dit oplegt.

Wij zijn tevens wettelijk verplicht om uw gezondheidsgegevens gedurende 15 jaar te bewaren. (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.)

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft te allen tijde het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, en kan steeds vragen deze te laten aanpassen, te corrigeren, de verwerking ervan te beperken, of de gegevens te doen wissen.

U kan zich steeds verzetten tegen de verwerkingsactiviteit van uw persoonsgegevens, evenwel enkel omwille van specifieke, bijzondere redenen zoals voorzien in artikel 6.1 (e) of (f) AVG, hetzij in geval van het gebruik voor profilering en marketingdoeleinden.

U heeft daarnaast het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Elke vraag of verzoek met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens kan u kosteloos aan ons per e-mail richten op het adres info@optiekgekiere.be.

Wanneer een verzoek echter manifest ongegrond is of buitensporig wordt bevonden, kan een administratieve kost aangerekend worden. Wanneer u zich verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kan deze nog steeds kan plaatsvinden op grond van artikel 6.1. (b) AVG, aangezien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Direct Marketing

De persoonlijke informatie die u aan onze Optiek verstrekt, kunnen gebruikt worden voor direct-marketingdoeleinden met name:
- Het versturen van nieuwsbrieven;
- Het overmaken van aanbiedingen op maat over onze producten en service
- Het verschaffen van informatie aan de koper en het opvolgen van bestellingen.

U heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Het volstaat om ons een e-mail te versturen, of de uitschrijvingsinstructies (“unsubscribe”) te volgen die gebeurlijk zijn opgenomen in onze e-mailberichten.

Overeenkomstig artikel 22 AVG kan u zich echter niet verzetten tegen de (al dan niet) geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens dewelke noodzakelijk is voor de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst, met name voor de verwerking en levering van uw bestelling.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een stukje informatie dat door een website naar uw browser wordt gestuurd en vervolgens op uw computer wordt opgeslagen. Door middel van cookies kan uw computer worden geïdentificeerd.

Cookies worden bij uw bezoek aan onze website gebruikt om informatie te verzamelen (aantal bezoekers, duur van uw bezoek, etc.) en om de werking van onze website te vereenvoudigen. De cookies worden niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens, en bij het gebruik van analytische cookies worden uw gegevens geanonimiseerd.

U kunt de cookies weigeren of blokkeren via uw internetbrowser. U dient er dan rekening mee te houden dat bepaalde inhoud van onze website mogelijks niet wordt weergegeven, en bepaalde applicaties mogelijks niet zullen functioneren.

Links naar andere sites

Onze website en mailberichten kunnen links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Indien u op link van derden klikt, zal u naar de site van die derden worden geleid. Wij raden u ten sterkste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken.

We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid aan voor de inhoud, het privacy-beleid of de praktijken van de websites en diensten van derden.

Privacy van kinderen

Onze Service richt zich niet op personen onder de leeftijd van 16 jaar (“Kinderen”).We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder 16 jaar. Indien u een ouder of een voogd bent en u kennis heeft dat uw kinderen ons persoonlijke informatie hebben verschaft, verzoeken wij u om ons te contacteren. Indien we vernemen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind onder de leeftijd van 16 jaar, zonder de toestemming van de ouders te hebben geverifieerd, ondernemen we de nodige stappen om deze informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contacteer ons

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, gelieve ons te contacteren. U kan ons eenvoudig per e-mail bereiken: info@optiekgekiere.be.

Klachten

U heeft het recht om een klacht in te dienen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35 | 1000 BRUSSEL

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.
Tel | +32 (0)2 274 48 00
Fax | +32 (0)2 274 48 35